بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دبیران همایش:
دکتر مهشید خرازیها- دکتر عباس بهرامی

اعضای کمیته اجرایی:

مهندس نرگس عموسلطانی

 

نشانی مطلب در وبگاه بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر:
http://surfaceseminar.ir/find.php?item=1.60.27.fa
برگشت به اصل مطلب