بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر- برگزارکنندگان
برگزارکنندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
انجمن علوم و تکنولوژی سطح
دانشگاه صنعتی اصفهان
نشانی مطلب در وبگاه بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین همایش آنالیز تخریب و تخمین عمر:
http://surfaceseminar.ir/find.php?item=1.62.15.fa
برگشت به اصل مطلب